Praktijkinformatie

 • De patiënt wordt altijd in de gelegenheid gesteld om diens onvrede te bespreken. Andere personen worden betrokken bij dit gesprek als dit bevorderlijk is voor de oplossing van de onvrede en de patiënt daartegen geen bezwaar maakt. Wanneer het gesprek niet tot een afdoende oplossing van de onvrede leidt, wordt de patiënt  gewezen op de mogelijkheid advies in te winnen/ in gesprek te gaan bij de klachtenfunctionaris. De patiënt kan hiervoor contact opnemen met Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg, http://www.skge.nl.

  Klachtenformulier

 • Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

  Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u, tijdens de openingstijden van de praktijk, altijd direct bij uw huisarts terecht. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 08.00-17.00 uur. Heeft u met spoed de hulp van de huisarts nodig bel ons dan op het gewone praktijknummer: 0592 541324 keuze 1. Als u belt dat u er aan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.
   
  Voor spoedgevallen na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen kunt u contact opnemen met de Centrale Huisartsendienst in Assen (0900) 1120112 (www.chd.nl)
 • De praktijk is iedere werkdag geopend van 8.00-17.00 uur. U kunt ons de hele dag telefonisch bereiken op telefoon nummer (0592) 541324.

  Op maandag en woensdag kunt u ook op het spreekuur terecht  tussen 07.00-08.00 uur en tussen 17.00-18.00 uur, dit gaat alleen op afspraak.

 • Spreekuur op afspraak
  Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. Vraagt u ook naar de mogelijkheid voor het spreekuur voor 08.00 uur en na 17.00 uur op de maandag en de woensdag.

  Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is hiervoor speciaal opgeleid. Zij is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

  Meer tijd
  Heeft u meerdere klachten of vragen of heeft u meer tijd nodig voor uw consult? Geef het aan bij het maken van de afspraak, dan kunnen we er rekening mee houden in onze agenda.

  Huisbezoek
  Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

  Telefonisch consult
  Wilt u de dokter telefonisch spreken, dan kunt u dat voor 10.00 uur aan de assistente doorgeven. Zij zal met u afspreken wanneer de dokter u terug belt.

  Afzeggen van een afspraak
  Belt u de assistente tijdig (minimaal 1 uur van tevoren) wanneer een gemaakte afspraak niet door kan gaan. Een niet tijdig afgezegde afspraak zal in rekening worden gebracht.

  E-mailconsult/contactformulier
  Dit formulier is bedoeld voor eenvoudige, niet dringende medische vragen (e-mailconsult) en overige vragen. Wij proberen u zo snel mogelijk te helpen, maar kunnen u niet garanderen dat u dezelfde dag antwoord krijgt.

 • Huisartsenpost/doktersdienst
  De waarneming ’s avonds, ’s nachts en in het weekend wordt uitgevoerd door de huisartsenpost/doktersdienst. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen uit de omgeving van Assen samen.

  Openingstijden
  Iedere werkdag na 17.00 uur, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartsenpost geopend.

  Het maken van een afspraak
  Ook voor een bezoek aan de huisartsenpost moet u eerst telefonisch een afspraak maken. U krijgt dan een assistente aan de lijn die vragen zal stellen over de aard van het probleem en die uw persoonsgegevens zal noteren. Houd daarom bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

  Telefoonnummer huisartsenpost
  (0900) 1120112

  Adres huisartsenpost
  Centrale Huisartsendienst Drenthe
  Wilhelminaziekenhuis

 • Als u een blaasontsteking denkt te hebben of als uw urine gecontroleerd moet worden, dan kunt u voor 10.00 uur ’s ochtends een potje ochtendurine bij de balie afgeven. Vermeldt u op het potje uw naam en geboortedatum. ’s Middags kunt u dan bellen voor de uitslag.

  Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te doen, dit noemen wij een urinekweek. Uw urine zal dan opgestuurd worden naar het laboratorium. De kosten hiervan zullen wel van uw eigen risico afgaan.

  Urinepotjes zijn verkrijgbaar bij de assistente.

 • Opleidingspraktijk
  Onze praktijk is een, zowel door het Huisartseninstituut van de Rijksuniversiteit Groningen als door Calibris, erkende opleidingspraktijk. Dit betekent dat er regelmatig medewerkers zijn, die bezig zijn met een stage-periode in het kader van hun opleiding. Het betreft:

  Co-assistenten
  Onze praktijk biedt ook aan co-assistenten de gelegenheid om ervaring op te doen met het huisartsenvak. Co-assistenten zijn vijfde of zesde jaars studenten geneeskunde, die bezig zijn met de praktische fase van hun opleiding. Onder supervisie van dokter van de Vrie en dokter Wewerinke neemt de co-assistent deel aan het spreekuur. Op dit moment is er geen co-assistent bij ons in opleiding.

  Huisartsen-in-opleiding
  Om huisarts te worden moet een dokter, na afronding de studie geneeskunde, een opleiding volgen waarin wordt hij getraind in de specifieke vaardigheden van het huisartsenvak. De huisarts in opleiding verblijft een jaar in een praktijksituatie. Huisartsen in opleiding zijn afgestudeerde en bevoegde artsen.

  Het kan gebeuren dat u behandeld wordt door de huisarts in opleiding. Alle consulten en visites van de huisarts in opleiding worden met de eigen huisarts nabesproken, dus er zijn dan in feite twee artsen bezig met de oplossing van uw probleem.

 • Sandra van der Leij werkt als praktijkondersteuner in onze praktijk. Zij begeleidt voornamelijk patiënten met hypertensie (hoge bloeddruk), diabetes mellitus (suikerziekte) en astma/copd. Ook kan zij door middel van een doppler een vaatonderzoek verrichten.

  Ook begeleidt zij patiënten bij het stoppen met roken.

 • Rudie Plas is als praktijkondersteuner GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) elke maandag werkzaam in onze praktijk.

  Rudie biedt kortdurende, eerstelijns hulp aan mensen met psychische en/of psychosociale problemen. Hij kan helpen bij het verhelderen c.q. inventariseren van de problemen, met de huisarts overleggen over de begeleiding of behandeling en deze begeleiding eventueel zelf op zich nemen.

  Een afspraak voor het spreekuur van Rudie maakt u via de assistente (0592) 541324 keuze 3.

  Milou Gruppen is als praktijkondersteuner jeugd GGZ elke woensdagmiddag werkzaam in onze praktijk. Ook voor haar kunt u een afspraak maken via de assistente.

 • Veel verwijzingen gebeuren digitaal. Dit betekent dat de verwijzing automatisch wordt doorgestuurd, u hoeft dus zelf geen verwijsbrief meer mee te nemen naar de specialist. In sommige gevallen is het nog niet mogelijk digitaal door te verwijzen. In die gevallen worden verwijsbrieven zoveel mogelijk tijdens het spreekuur gemaakt zodat u deze direct mee kunt nemen. Mocht dit niet lukken tijdens uw consult dan zullen we de verwijzing faxen of per post naar u versturen.

 • Huisartsen mogen over bij hen ingeschreven patiënten geen medische verklaringen afgeven, zoals bijvoorbeeld in het geval van annulering van een vakantie. Een huisarts kan wel aan derden informatie verstrekken, maar deze procedure is gebonden aan een aantal strikte voorwaarden. Zo is er van u altijd schriftelijk toestemming nodig. De huisarts geeft in geval van uw toestemming alleen informatie door aan andere medici, bijvoorbeeld aan bedrijfsartsen. Dus niet aan uw baas, verzekeringsmaatschappij etc. Indien u graag wilt dat wij de verstrekte informatie aan u voorleggen, dan moet u dit bij ons kenbaar maken.

  Geen medische verklaring
  De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

  Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(-en).

  Redenen voor dit standpunt
  De belangrijkste reden voor dit standpunt is dat de KNMG het belangrijk vindt dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.

  Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.

  Wat kunt u nu nog doen?
  U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.

  U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen etc) en die toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.

  U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken.

 • Via onderstaande link kun u een formulier voor reisadviezen downloaden, probeert u deze zo volledig mogelijk in te vullen.

  U kunt deze inleveren bij de assistente, zij zal dan met u verder overleggen over de gang van zaken.

  Reisadvisering

 • Het is belangrijk dat u weet of uw zorgverzekeraar de zorg die u nodig heeft vergoedt. Uw huisarts weet niet hoe u verzekerd bent, maar vindt het wel belangrijk dat u goed op de hoogte bent. Hier leest u hoe u kunt uitzoeken of uw zorgkosten vergoed worden.

  Uw bezoek aan de huisarts
  Uw zorgverzekeraar vergoedt altijd uw bezoek aan de huisarts. Huisartsenzorg zit in het basispakket. Er geldt geen eigen risico voor. Wel kunnen er kosten verbonden zijn aan de medicijnen die de huisarts u voorschrijft of de behandeling waar hij/zij u voor doorverwijst. Die zorg zit niet altijd in het basispakket, of valt onder uw eigen risico. Het kan dus zijn dat u moet (bij-)betalen voor:
  – de medicijnen die de huisarts u voorschrijft
  – de behandeling door een medisch specialist, fysiotherapeut, psycholoog of andere zorgverlener waar de huisarts u naar verwijst
  – laboratoriumonderzoek (bloedonderzoek, urinekweken, SOA testen etc.) of röntgenonderzoek dat de huisarts u voorschrijft
  – een rijbewijskeuring die u moet laten doen

  Eigen risico
  Als de huisarts medicijnen voorschrijft of u doorverwijst, krijgt u bijna altijd te maken met uw eigen risico. Dat betekent dat u de kosten zelf betaalt tot aan een maximium van uw eigen risico. In 2014 heeft iedereen van 18 jaar en ouder een eigen risico van 360 euro.

  Check uw polis
  Of de kosten boven het eigen risico wel, niet of gedeeltelijk vergoed worden, hangt ook af van uw zorgpolis. Als de huisarts u doorverwijst naar een medisch specialist of een andere zorgverlener, check uw polis dan op twee belangrijke zaken:
  – heeft u naast uw basisverzekering een aanvullende verzekering? Zo ja, welke kosten dekt die aanvullende verzekering en wat moet u zelf (bij-)betalen?
  – heeft uw zorgverzekeraar een contract met het ziekenhuis of de
  zorgverlener waarnaar de huisarts u verwijst? Zo niet, dan kan het zijn dat u moet bijbetalen.

 • Om u goed te kunnen behandelen heeft uw huisarts allerlei informatie van u nodig. Informatie die u de huisarts zelf geeft maar ook gegevens als uw lengte, leeftijd, bepaalde bloeduitslagen enzovoort. Deze gegevens worden medische gegevens genoemd. Met deze gegevens kan wetenschappelijk onderzoek worden gedaan. Hieronder geven wij u hierover uitleg.

  Wetenschappelijk onderzoek
  Uw huisarts werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek. Door dit onderzoek willen we de zorg aan u en nieuwe patiënten verbeteren. Daar kunt u bij helpen als wij uw medische gegevens mogen gebruiken.

  Bescherming van uw privacy
  Natuurlijk willen we niet dat de onderzoekers weten wie u bent. De medische gegevens die nodig zijn voor het onderzoek worden dan ook zonder persoonsgegevens naar onderzoekers verstuurd. Uw naam wordt vervangen door een unieke code zodat uw gegevens niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.

  Bezwaar
  Als u geen bezwaar hebt tegen het gebruik van uw gegevens hoeft u niets te doen. Uw huisarts doet mee aan onderzoek en zal gegevens van zijn/haar patiënten beschikbaar stellen.
  Als u wel bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u dit doorgeven aan de assistente. Uw gegevens worden dan niet gebruikt.
  Als u ouder/voogd van een minderjarige of wettelijk vertegenwoordiger van een wilsonbekwaam persoon bent, beslist u over het gebruik van de medische gegevens.

  Tot slot
  Wij hopen u voldoende informatie te hebben gegeven. Als u nog vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met de huisarts.